Zaloguj się Wypróbuj za darmo

Baner Funduszy Europejskich

REGULAMIN

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się do usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu Internetowego Stenograf.io.
 2. Definicje:

a) Serwis – Serwis Internetowy prowadzony przez Administratora, za którego pośrednictwem Administrator umożliwia korzystanie ze swojej oferty;

b) Administrator i Usługodawca – WEimpact sp. z o.o ul. ul. Jana Janowicza 3/G, 10-692 Olsztyn, NIP: 7010951924, kapitał zakładowy 59 250 zł;

c) Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności Serwisu Internetowego, na którego rzecz świadczone są usługi przez Usługodawcę, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;

d) Formularz rejestracyjny – kwestionariusz dostępny w Serwisie, umożliwiający zarejestrowanie się na stronie internetowej i założenie Konta w Serwisie;

e) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem/adresem e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika;

f) Umowa – Umowa o świadczenie usług świadczonych przez Administratora za pośrednictwem Serwisu, zawierana pomiędzy Administratorem i Użytkownikiem na czas nieokreślony, w języku polskim, na warunkach określonych w Regulaminie;

g) Regulamin – niniejszy Regulamin, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219),  określający zasady korzystania z Serwisu.

h) Stenograf.io - platforma internetowa i narzędzie do automatycznej transkrypcji oraz tworzenia napisów oraz ich manualnej korekty.

i) Stenograf Plus - usługa wsparcia, korekty, transkrypcji, oraz tworzenia napisów, tworzenia lektoratu, odszumiania dźwięku, redakcji i tłumaczeń tekstu, montażu wideo realizowana przez zespół Usługodawcy WEimpact sp. z o.o.

j) Subskrypcja - model płatności między Zlecającym a Usługodawcą, polegający na comiesięcznej opłacie za dostęp do narzędzia Stenograf.io.

k) Kredyt - jeden kredyt pozwala na przesłanie nagrania o maksymalnej długości  
1 minuty oraz wygenerowanie automatycznej transkrypcji i napisów ułożonych w czasie.

 

§ 2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Korzystanie z Serwisu dla Użytkowników jest całkowicie dobrowolne i pozwala na dostęp do usług nieodpłatnych oraz odpłatnych.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami.  
 2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich – zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu oraz osób, których dane osobowe znajdują się na przesyłanych nagraniach.
 3. Podczas korzystania z Serwisu obowiązkiem Użytkownika jest podanie prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych. Od tego w dużej mierze zależy bezpieczeństwo danych w Serwisie.
 4. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, prawa do instrukcji  i materiałów zawartych w ramach Serwisu należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 5. Użytkownik gwarantuje,  że dane, które przesyła do Serwisu, nie są obraźliwe, nieprawdziwe, podżegające do nienawiści rasowej lub w inny sposób naruszające indywidualne prawo do prywatności lub prawa człowieka lub zaskarżalne w prawie w jakiejkolwiek jurysdykcji. W przypadku, gdy użytkownik umieści takie materiały w Serwisie, WEimpact sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ich usunięcia bez powiadomienia użytkownika i współpracy z władzami lub nakazem sądowym odnoszącym się do nich, wszelkie konsekwencje, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wynikać będą w całości odpowiedzialnością użytkownika, a nie WEimpact sp. z o.o. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić WEimpact sp. z o.o. przed wszelkimi działaniami i konsekwencjami, które mogą pojawić się w takich okolicznościach, w tym wszelkimi roszczeniami osób trzecich. Ponadto Użytkownik  gwarantuje, że wszelkie dane osób trzecich są dostarczane przez Użytkownika za pełną świadomą zgodą danej strony. WEimpact sp. z o.o. ma prawo ujawnić tożsamość Użytkownika osobom trzecim, które udowodnią, że dostarczone materiały stanowią naruszenie ich praw własności intelektualnej lub ich prawa do prywatności bez ponoszenia odpowiedzialności WEimpact Sp. z o.o. wobec Użytkownika."
 6. Administrator dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu  to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39, lub Firefox 34, lub Opera 26, lub Safari 5, lub nowszych, z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 7. Administrator stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu są zapisywane przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików “cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 8. Każdy Użytkownik, jak i osoba trzecia, mająca dostęp do Serwisu, zobowiązani są do powstrzymywania się od kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek treści i baz udostępnionych na stronie Serwisu, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 9. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe, w tym boty, wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 10. Za pośrednictwem adresu e-mail: hello@stenograf.io można zgłaszać wszelkie treści i działania, które w jakikolwiek sposób naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

§ 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. Świadcząc usługi, Administrator dokłada należytej staranności, aby Użytkownicy byli w pełni zadowoleni.  
 2. Rejestracja Użytkowników w Serwisie, stanowiąca jednocześnie pierwsze zgłoszenie, ma charakter czynności nieodpłatnej i przebiega w następujący sposób:
  a) poprzez wypełnienie formularzy elektronicznych o dane osobowe Użytkownika zgłaszającego się do korzystania z Serwisu;
  b) ustanowienie hasła służącego do logowania do Konta (login ustalany jest automatycznie w następujący sposób: imię.nazwisko lub nazwa [użytkownika]);
  c) po przejściu poprzednich etapów należy zaznaczyć wymagane zgody dotyczące akceptacji Regulaminu przetwarzania danych osobowych oraz potwierdzić rejestrację w Serwisie;
 3. Umowa Użytkownika z Administratorem w zakresie prowadzenia Konta w Serwisie i świadczenia usług drogą elektroniczną jest zawierana na czas nieokreślony.  
 4. Za chwilę zawarcia Umowy o świadczenie usług uznaje się dzień, w którym Użytkownik potwierdzi rejestrację w Serwisie.
 5. W przypadku problemów z rejestracją elektroniczną lub nieposiadania odpowiednich kompetencji należy skontaktować się z Administratorem poprzez elektroniczny formularz kontaktowy lub na adres e-mail: hello@stenograf.io
 6. Użytkownik, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, może zostać wezwany przez Administratora do zaprzestania naruszeń lub natychmiastowo zablokowany. Wezwanie kierowane będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Użytkownika podany podczas rejestracji. W razie gdy wezwanie okaże się bezskuteczne, a Użytkownik nadal będzie łamał postanowienia niniejszego Regulaminu lub normy powszechnie obowiązującego prawa, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia jego Konta, co jest równoznaczne z natychmiastowym wypowiedzeniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 7. W przypadku wykrycia błędów w działaniu Serwisu Użytkownikowi przysługuje prawo żądania ich usunięcia możliwie najkrótszym  terminie, uzależnionym od charakteru i stopnia skomplikowania błędu.

 

§ 4. FUNKCJONALNOŚĆ SERWISU

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu, cen oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych usług, o czym poinformuje Użytkowników drogą mailową.

§ 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z NARZĘDZIA STENOGRAF

 1. Użytkownik ma obowiązek dokonać rejestracji na wybrane przez siebie konto e-mail, które będzie stanowić identyfikację jego konta.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do nieumieszczania w nazwie e-meila żadnych obraźliwych słów, sentencji czy symboli. W przypadku podania takiej nazwy identyfikującej konto może zostać natychmiastowo usunięte.
 3. Korzystanie z narzędzia Stenograf jest odpłatne. Użytkownik ma dostęp do informacji o planach cenowych subskrypcji oraz możliwości zakupu Kredytów na stronie https://stenograf.io/cennik/. Narzędzie Stenograf jest dostępne dla Użytkownika 24/7 z wyłączeniem okresów konserwacji lub usuwania awarii.
 4. Płatność następuje tylko i wyłącznie za pomocą karty płatniczej. Dla wielomiesięcznych (3,6,12 miesięcy) abonamentów, na prośbę Użytkownika WEimpact może wystawić płatność dostępną w serwisie Przelewy24, która umożliwia dokonanie przelewu przez wybrany bank.
 5. Operacje płatnicze są zabezpieczone przez system Stripe.
 6. Użytkownik jest świadomy, że niewykorzystane Kredyty z zakresu subskrypcji tracą ważność po upływie miesiąca, po czym są odnawiane w następnym, opłaconym miesiącu.
 7. Użytkownik jest świadomy, że niewykorzystane Kredyty zakupione jednorazowo tracą ważność po upływie 6 miesięcy.
 8. Użytkownik ma możliwość anulowania subskrypcji w ustawieniach swojego Konta https://app.stenograf.io/app/account/billing.
 9. Użytkownik ma dostęp do wglądu oraz pliku .pdf z transakcjami dokonanymi w narzędziu Stenograf.
 10. Użytkownik jest świadomy, że każdorazowe przetwarzanie tego samego pliku wiąże się z zużyciem Kredytów.
 11. Użytkownik jest świadomy, że jeden Kredyt jest równy jednej minucie trwania czasu filmu i będzie on pobierany nawet jeśli kolejna minuta nagrania trwa mniej niż 60 sekund.
 12. Użytkownik jest świadomy, że  WEimpact nie jest odpowiedzialna za korekty napisów oraz transkrypcji dokonanych przez Użytkownika w dostępnym edytorze.  
 13. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania prawa związanego z własnością intelektualną oraz kodeksem karnym w związku z nagraniami zawierającymi nieodpowiednie treści.
 14. Administrator ma obowiązek powiadomić wszelkie organy ścigania w przypadku złamania prawa przez Użytkownika oraz przekazać dostęp do jego konta odpowiednik służbą w celu wszczęcia postępowania.
 15. Usługodawca zobowiązuje się do wsparcia technicznego dla Użytkownika w razie awarii.

§ 5. ZAMÓWIENIE USŁUGI STENOGRAF PLUS

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie usług odpłatnych  stanowią ofertę Usługodawcy na rzecz Użytkownika.
 2. W ramach usług Stenograf Plus, Użytkownik może zlecać zadania korekty transkrypcji, tworzenia napisów, tworzenia lektoratu, odszumiania dźwięku, redakcji i tłumaczeń tekstu, montażu wideo. Usługi Stenograf Plus realizowane są przez zespół Usługodawcy.
 3. Przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu Użytkownik może złożyć zapytanie o potwierdzenie zlecenia przez Usługodawcę. 
 4. Użytkownik przed zawarciem umowy na wykonanie usługi odpłatnej otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu lub poczty elektronicznej informację o cenie, terminie realizacji i przedmiocie usługi oraz inne istotne informacje związane z zakresem usługi.
 5. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na usługę odpłatną Stenograf Plus,  potwierdzając ją poprzez Stronę Internetowej Serwisu lub pocztę elektroniczną.
 6. Użytkownik dokonuje płatności za zamówioną usługę Stenograf Plus poprzez serwis Stripe.
 7. Operacje dotyczące płatności są zabezpieczone systemem Stripe.
 8. Po zaksięgowaniu środków lub przesłaniu potwierdzenia przelewu oraz sprawdzeniu poprawności przesłanych plików Użytkownik otrzyma na podany adres poczty elektronicznej w formularzu, informację o tym zlecenie zostało przyjęte. Jeżeli zlecenie zostanie przyjęte, z tą chwilą zawarta zostaje umowa na wykonanie usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.
 9. Usługodawca zgodnie z wolą Użytkownika przesyła przy pomocy Serwisu lub poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Użytkownika w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi. Faktura dostarczana jest w formie pliku elektronicznego w formacie PDF.

§ 6. REKLAMACJE

 1. Użytkownik może w ciągu 30 dni zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, składając skutecznie Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu konieczne jest wysłanie listem poleconym oświadczenia przed jego upływem.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną jest ona uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wiedzą Użytkownika będącego Konsumentem, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

 

§ 8. OCHRONA PRAW AUTORSKICH

 1. Wszelkie zdjęcia oraz pozostałe materiały (w tym teksty, grafiki, logotypy) zamieszczone na stronie Serwisu internetowego należą do Administratora lub zostały użyte za zgodą osób trzecich, posiadających do nich prawa autorskie.
 2. Zabronione jest kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych oraz stosowanie przedruku tekstów zamieszczonych na stronie Serwisu internetowego, w tym ich udostępnianie w Internecie bez  pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, posiadającej do nich prawa autorskie.
 3. Zabrania się również zewnętrznym podmiotom pobierania zdjęć ze strony Serwisu internetowego oraz wykorzystywania ich do celów marketingowych, oraz handlowych.
 4. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Administratora lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie, jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego wobec osoby dopuszczającej się takiego działania.

 

§ 9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 2. Ponadto użytkownikom serwisu  przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018  r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników Serwisu są zawarte na stronie Polityki Prywatności serwisu.

 

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu Internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Administrator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie oraz rozszerzenia lub ograniczenia zakresu oferowanych usług. O każdych zmianach Administrator będzie informować na stronie internetowej Serwisu lub poprzez pocztę elektroniczną z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 5 dniach od ich ogłoszenia.
 3. Zmiany wprowadzane w Regulaminie nie mają na celu naruszać praw nabytych przez Użytkowników przed wprowadzeniem zmian.
 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkownika będącego konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami pierwszeństwo mają te przepisy.
 5. Wszelkie spory między Administratorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Użytkownik może zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego bądź złożyć wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej.
 6. Szczegółowe informacje, dane kontaktowe oraz wykaz polubownych sądów konsumenckich znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
 7. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym do rozpatrywania sporu z Użytkownikiem będącym konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) jest sąd właściwy według przepisów prawa polskiego.
 8. W przypadku sporu z Użytkownikiem niebędącym konsumentem – sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459) oraz inne właściwe.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 22 listopada 2022 roku.

Dodatkowe informacje

Załącznik 1.

Formularz odstąpienia od umowy

................................................                         ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

nazwa i adres przedsiębiorstwa

 

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 

Oświadczam, iż zgodnie z obowiązującym prawem odstępuję od umowy zawartej dnia ....................

dotyczącej zakupu towaru/usługi ……………………………………………

 

..............................

   podpis konsumenta